Regulamin III Międzynarodowej Konferencji Jogi w Poznaniu. Yoga. Body & Soul.

§1
KONFERENCJA

 1. III Międzynarodowa Konferencja Jogi w Poznaniu. Yoga. Body & Soul (dalej zwana „MKJ”) organizowana jest przez Fundację „Przez Jogę do Zdrowia” z siedzibą w Poznaniu, ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań (dalej zwaną „FPJdZ” lub „Organizatorem”) działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań́ Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000923514, podmiot wpisany również do Rejestru Stowarzyszeń́, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, NIP: 7831844738, REGON: 520205455.
 2. Konferencja odbędzie się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2024 r. w Novotel Centrum Poznań, Pl. Andersa 1, 61-898 Poznań.
 3. W MKJ mogą̨ wziąć udział osoby pełnoletnie, regularnie praktykujące jogę, bez przeciwwskazań́ zdrowotnych – zdolne do samodzielnej praktyki jogi (zwane dalej „Uczestnikami”). Osoby niepełnoletnie, między 16 a 18 rokiem życia, mogą uczestniczyć w MKJ za pisemną zgodą rodziców. Dzieci biorące udział w MKJ (co jest możliwe wyłącznie w ramach warsztatu Joga dla dzieci) muszą pozostać pod opieką rodziców. Ze względu na brak możliwości indywidualnego podejścia udział w MKJ jest niedostępny dla kobiet w ciąży.
 4. FPJdZ zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych obostrzeń zgodnie z aktualnymi wymaganiami sanitarnymi, m.in. związanymi z pandemią Covid-19.

§2
ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 1. Zgłoszenia Uczestników na MKJ odbywają się w terminie od dnia 29 kwietnia 2024 roku do dnia 2 czerwca 2024 roku.
 2. Zgłoszenia na MKJ odbywają się tylko i wyłącznie poprzez formularz zakupowy zamieszczony na stronie internetowej https://konferencjajogipoznan.pl.
 3. Warunkiem uczestnictwa w MKJ jest zakup minimum jednego warsztatu przez formularz zakupowy. Cennik MKJ stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem MKJ”) i jego integralną częścią
 4. Umowa dotycząca uczestnictwa w MKJ jest zawierana z chwilą wysłania przez Uczestnika formularza zakupowego.
 5. Zakup o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu stanowi potwierdzenie przez Uczestnika, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w MKJ i stanowi oświadczenie Uczestnika, że zdaje on sobie sprawę̨ z potencjalnego zagrożenia kontuzją związaną z uczestnictwem w MKJ.
 6. Zakup o którym mowa w ust. 3 jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem Regulaminu MKJ.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika w formularzu zakupowym.
 8. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi, wymianie ani nie mogą zostać przekazane na osoby trzecie, z zastrzeżeniem ust. 11.
 9. Dokument księgowy za udział w MKJ zostanie wystawiony w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zakupowym. Aby otrzymać fakturę za dokonane zakupy na MKJ należy podać wymagane dane w formularzu rejestracji oraz wyrazić zgodę̨ na jej przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Organizator zastrzega, że brak podania danych niezbędnych do wystawienia faktury w formularzu rejestracji skutkować będzie brakiem możliwości wystawienia tej faktury.
 10. Organizator oferuje także pakiet startowy. Pakiet startowy bez dodatkowej opłaty Uczestnik otrzyma przy zakupie minimum 7 warsztatów. Pakiet startowy będzie dostępny także odpłatnie dla osób niespełniających powyższego kryterium, zgodnie z cennikiem MKJ.
 11. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.) Uczestnik nie ma prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać́ Regulaminu MKJ, a także wszelkich wydawanych przez Organizatora postanowień́ i zaleceń́ związanych z organizacją i przebiegiem MKJ. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymywania porządku we wspólnych przestrzeniach konferencyjnych oraz na salach do praktyk, wykładów i medytacji.
 2. Recepcja MKJ będzie czynna w każdym dniu trwania MKJ na 2h przed rozpoczęciem pierwszego bloku warsztatów oraz w trakcie trwania MKJ. Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na miejsce konferencji minimum 30 min. przed rozpoczęciem pierwszych zajęć,́ w których będą brali udział w danym dniu trwania MKJ w celu otrzymania przydziału miejsca na sali oraz odebrania materiałów informacyjnych.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania w czasie MKJ z własnej maty, oraz pomocy (paski, klocki, koce itd.) zgodnie z opisem warsztatów. Organizator zastrzega, iż nie udostępnia w trakcie trwania MKJ żadnych mat ani pomocy.

§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. FPJdZ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym odbywa się MKJ.
 2. FPJdZ nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników MKJ.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z MKJ.

§5
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. W czasie MKJ obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających.
 2. Każdy Uczestnik MKJ zobowiązany jest bezwzględnie do zachowywania się w czasie MKJ zgodnie z normami współżycia społecznego oraz obowiązującym prawem, a także wymaganiami Organizatora czy też osoby prowadzącej warsztaty. Zachowania niedozwolone będą skutkowały wyproszeniem Uczestnika przez przedstawiciela FPJdZ.
 3. Udział w MKJ jest tożsamy z udzieleniem przez Uczestnika nieodpłatnej zgody na utrwalenie wizerunku Uczestnika zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062) w formie nagrania audiowizualnego oraz fotografii, wykonanych podczas MKJ. Zgoda powyższa obejmuje wykonanie rejestracji i powielanie wykonanego nagrania zawierającego wizerunek Uczestnika oraz nieodpłatne wykorzystywanie nagrania za pośrednictwem dowolnego medium, bez ograniczeń́ terytorialnych, czasowych i ilości transmisji, w całości i we fragmentach – w celu publicznego odtwarzania MKJ, jej promocji, archiwizacji, reklamy FPJdZ i w innych celach związanym z celami statusowymi FPJdZ – zgodnych z obowiązującym prawem, włączając w to transmisje/retransmisje w Internecie. Jednocześnie Uczestnik zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania zarejestrowanego materiału ze swoim wizerunkiem.
 4. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora, z tytułu wykorzystywania swojego wizerunku na zasadach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§6
DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanego „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Przez Jogę do Zdrowia” z siedzibą w Poznaniu, adres korespondencyjny: 61-494, ul. Mieleckiego 9.
 2. W każdym przypadku osoba zainteresowana może skontaktować się z Administratorem na adres korespondencyjny wskazany w ust. 1 lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@konferencjajogipoznan.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu związanym z rejestracją uczestnictwa, organizacją i prowadzeniem I Międzynarodowej Konferencji Jogi w Poznaniu organizowanej przez Fundację „Przez Jogę do Zdrowia”, a także w celu wydania certyfikatu uczestnictwa w konferencji, to znaczy:
  1. przesyłania informacji handlowych oraz wykorzystywania wizerunku, na podstawie odrębnej zgody – art. 6 ust 1 lit. a RODO,
  2. zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. udokumentowania realizacji umowy oraz jej rozliczenia na podstawie prawa podatkowego i rachunkowego, a także dochodzenia roszczeń lub realizacji innych obowiązków wobec organów władzy państwowej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. wykonywania marketingu bezpośredniego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą̨ osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność́ przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające).
 5. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale tez niezbędne do wpisania na listę̨ Uczestników I Międzynarodowej Konferencji Jogi w Poznaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uczestniczył Pan/Pani w I Międzynarodowej Konferencji Jogi w Poznaniu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Koszt pobytu i przejazdu na MKJ Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia MKJ w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie zarejestrowanych Uczestników pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zakupowym najpóźniej na … dni przed planowaną datą rozpoczęcia MKJ.
 3. Regulamin MKJ wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej https://konferencjajogipoznan.pl.
 4. FPJdZ zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu MKJ. Wszelkie zmiany Regulaminu MKJ obowiązują̨ od daty ich opublikowania na stronie https://konferencjajogipoznan.pl.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w MKJ będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
 6. MKJ nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. 2019, poz. 2171 z późn. zm.).
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem MKJ zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.